De regering heeft afgelopen maandag 23 maart de maatregelen ter bestrijding van de Corona-crisis aangescherpt en tot 1 juni alle activiteiten die niet absoluut noodzakelijk zijn verboden.

De Nevobo had al op 12 maart alle gewone wedstrijden en een aantal bijzondere wedstrijden en toernooien afgelast. Afgelopen vrijdag 20 maart zijn alle overgebleven volleybalactiviteiten (rondes van het NOJK/NGJK, bekerwedstrijden en kwalificatietoernooi) ook afgelast.

Sportaal had op 13 maart meegedeeld, dat alle binnensportaccommodaties per direct gesloten werden. De reserveringen van zalen voor wedstrijden en trainingen zijn in het verlengde daarvan ook gecanceld

Het bestuur heeft zich beraden n.a.v. de gevolgen die deze maatregelen hebben voor de vereniging. Deelname aan wedstrijden en het houden van trainingen was in feite al niet meer mogelijk.

Wij betreuren natuurlijk – net als naar wij verwachten alle leden – dat alle volleybalactiviteiten stilgelegd moesten worden.
 

Contributie

Wij hebben van verschillende kanten de vraag gekregen wat dit alles betekent voor de contributie die de leden moeten betalen, nu voor de rest van het seizoen (half maart tot half juni) geen activiteiten meer mogelijk zijn.

Op dit moment eindigen de nu genomen maatregelen per 1 juni, maar het is de vraag of in de komende tijd die periode niet verder zal worden verlengd.

Natuurlijk hebben wij gekeken wat nog mogelijk is na 1 juni. De zomervakantie in onze regio begint 4 juli en eindigt 16 augustus. We zouden dan (ervan uitgaande dat de sluiting van alle zalen en velden eindigt op 1 juni) nog 4 weken kunnen trainen. En/of voor het eind van de zomervakantie eerder met de trainingen kunnen beginnen.

Dat heeft alleen zin, als er in die periodes voldoende leden van de teams aanwezig kunnen zijn om effectief te kunnen trainen. Wij vinden dat er liefst 80%, maar tenminste 75% van de teamleden aanwezig moeten zijn. Wij gaan bij de teams inventariseren wat zij van deze alternatieven vinden en of aan de gestelde voorwaarden kan worden voldaan.

Dan het punt van de restitutie van de ledenbijdragen in verband met het uitvallen van trainingen en wedstrijden. Wij vinden het uiteraard redelijk, dat leden niet hoeven te betalen voor activiteiten, waaraan zij als gevolg van de Corona-crisis niet hebben kunnen deelnemen. De vraag is alleen hoe je de restitutie die in verband daarmee billijk is berekent.

Zoals bekend bestaan de ledenbijdragen uit twee componenten: de bijdrage voor de competitie aan de ene kant (teamgelden en zaalhuur voor wedstrijden) en de gewone contributie, die samenhangt met de kosten van trainingen (vergoeding trainers en zaalhuur) en overige kosten.

Wij vinden dat de Nevobo een deel van de teamgelden, die wij hebben moeten betalen voor deelname aan de competitie aan de verenigingen zou moeten terugbetalen. Wij zullen dit in ieder geval aankaarten bij de Nevobo. Op dit moment is geen zekerheid, of en in welke mate de Nevobo tot terugbetaling zal overgaan. De kosten van zaalhuur voor de wedstrijden, die niet zijn doorgegaan, zijn wel vervallen.

De kosten van zaalhuur en trainersvergoedingen zijn ook vervallen. Wij hebben een globale berekening gemaakt wat dit betekent voor de exploitatiekosten van de vereniging, wat heeft geleid tot de conclusie, dat rekening houdende met de periode (half maart tot half juni wat de trainingen betreft en 12 maart t/m 18 april wat de competitie betreft) ongeveer 20% van die kosten niet hoeven te worden betaald.

Vervolgens hebben we gekeken hoe dit toegerekend kan worden naar de bijdragen die de leden betalen. Je loopt dan aan tegen de vele verschillen die er zijn: 1 of 2 x per week trainen, verschillende bedragen per categorie, wel of niet deelname aan de competitie.

Op dit moment zijn er nog te veel onzekerheden om al concreet te kunnen aangeven welke mate van restitutie op de contributie kan worden toegepast. Wij hopen daar op een later moment wel een uitspraak over te kunnen doen.
 

Algemene Ledenvergadering

Zoals bekend is de Algemene Ledenvergadering, die elk jaar vóór de zomervakantie wordt gehouden, op dit moment gepland voor dinsdag 2 juni.

Het hoofdonderwerp voor deze ALV is het vaststellen van de ledenbijdragen voor het verenigingsjaar 2020-2021.

We weten natuurlijk niet zeker of de periode van sluiting van accommodatie en het verbod op het houden van bijeenkomsten toch nog na 1 juni zal worden verlengd.

Wij zullen er in ieder geval voor zorgen, dat vóór die datum het voorstel voor aanpassing van de ledenbijdragen voor het nieuwe jaar bij de leden bekend gemaakt wordt. Als de ALV door kan gaan kunnen de leden zich tijdens die vergadering over dit voorstel uitspreken. Mocht de ALV niet door kunnen gaan, zal de besluitvorming noodgedwongen verplaatst worden na de ALV die in het najaar wordt gehouden.

Het voorstel is dan in ieder geval bekend en kunnen de leden desgewenst vóór 1 juli hun lidmaatschap opzeggen.
 

Het bestuur